JachtstallingJachtstallingHaven- en werfregelement

HAVEN- EN WERFREGELEMENT...............................

 ARTIKEL 1 - REIKWIJDTE REGELEMENT

1. Dit haven- en werfregelement geldt voor de gehele jachthaven/jachtwerf.

2. Onder jachthaven/jachtwerf wordt in dit regelement verstaan: complex bestaande uit de haven, de werf, de gebouwen en  (parkeer- en stalling-)tereinen gelegen en/of staande aan of nabij Scharmer Ae 3 te (9618 PB) Woudbloem

3. Onder stalling wordt in dit regelement verstaan: de periode waarin het vaartuig en alle aanverwante (canvas) artikelen volgens contract op de wal, in de loods ligt/staat dan wel is afgemeerd, met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden.

4. Onder havenmeester/werfbaas wordt in dit regelent verstaan: degene die belast zijn met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf, gebouwen en terreinen.

ARTIKEL 2 - TOEGANG WERF/HAVEN

De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/werfbaas. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt dient de aanwijzingen van de havenmeester/werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse en is gebonden aan het Haven- en werfregelement, de huisregels en de algemene stallingsvoorwaarden van "De Woudbloem" Marine Service. De haven- en werfregelementen en de huisregels worden duidelijk leesbaar publiekelijk opgehangen en worden tevens bij aanvang van de opdracht verstrekt. Dit geldt ook voor de algemen stallingvoorwaarden, die tevens op eerste verzoek zullen worden overhandigd.

ARTIKEL 3 - GEDRAGSREGELS

Een ider die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:

1. hinderlijk lawaai te maken;

2. afvalstoffen afkomstig uit boordtoilet te lozen in het water of toiletgebouw;

3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval of andere milieuverontreinigende stoffen;

4. vaartuigen en aanverwante (canvas)artikelen en/of auto's schoon te maken met drinkwater en/of met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;

5. elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;

6. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;

7. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;

8. open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te gebruiken;

9. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als vaste woon- en/of verblijfplaats te kiezen;

10. huisdieren mee te nemen;

11. in de haven te zwemmen of duiken;

Voor genoemde handelingen onder 1, 5, 8 en 9 kan de havenmeester/werfbaas onder bepaalde voorwaarden tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven/jachtwerf en gebouwen te ontzeggen of het vaar- en/of vooertuig of andere aanverwante (canvas)artikelen en eigendommen zo nodig te verwijderen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

ARTIKEL 4 - AFVAL

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots en inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen worden niet door de jachthaven/jachtwerf ingenomen.Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester/werfbaas. In geval van overtreding is de havenmeester/werfbaas gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

 De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem/haar en/of de zijnen toerekenbare tekortkomingen. De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die  ligplaats houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.

ARTIKEL 6 - GEBRUIK LIG- OF BERGPLAATS DOOR DERDEN

Indien een huurder van een lig- of bergplaats van een vaartuig en/of aanverwante (canvas)artikelen een lig- of bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester/werfbaas. Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester/werbaas.

ARTIKEL 7 - VERBODEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;

2. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;

3. accu's (in het vaaartuig) op te laden zonder direct toezicht;

4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

 ARTIKEL 8 - (VERBOD) WERKZAAMHEDEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;

2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;

3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;

4. te roken in de loodsen.

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn ten allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de algemene stallingsvoorwaarden van "De Woudbloem" Marine Service van toepassing.

op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing.

Bedoelde algemene voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd.

  

Februari 2013

Ga naar boven