VOORWAARDEN VERKOOPBEMIDDELING

1. Inhoud bemiddeling.

De bemiddelaar heeft de taak alles te doen wat redelijk is om een koper te vinden voor het vaartuig van de opdrachtgever en voorts de opdrachtgever bij het voeren van de onderhandelingen en het tot stand beengen van de koopovereenkomst bij te staan of te vertegenwoordigen en de belangen van de opdrachtgever te behartigen. De bemiddelaar moet de opdrachtgever adviseren omtrent de verkoopprijs en hij is verantwoordelijk voor dit advies. De bemiddelaar kan zelf het vaartuig van de opdrachtgever in diens naam verkopen, mits de opdrachtgever daartoe een  schriftelijke opdracht heeft gegeven. De bemiddelaar moet dan aan de opdrachtgever de naam van de koper noemen en hij mag dan middelijk of onmiddelijk voor zichzelf kopen. Onder geen omstandigheden mag de bemiddelaar aan een aspirant-verkoper een optie verstrekken.

2. Duur van de opdracht.

Tenzij tussen opdrachtgever en bemiddelaar anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

3. Einde van de opdracht

De opdracht eindigt door:

a) Schriftelijke opzegging door opdrachtgever

b) Teruggaaf van de opdracht door bemiddelaar

c) Het verstrijken van een vooraf overeengekomen termijn

d) De totstandkoming en afwikkeling van de beoogde overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde

e) Het onbemiddelbaar worden van het vaartuig als gevolg van onder meer verborgen gebreken welke al dan niet zijn verzwegen door opdrachtgever. 

4. Stallingkosten

Mocht het vaartuig, tijdens de opdracht of termijn van de opdracht, binnen gestald zijn worden er stallingkosten in rekening gebracht. Wanneer het vaartuig buiten voor de wal ligt worden hiervoor geen kosten berekend. De eventuele koper kan geen aanspraak maken op deze regeling.

5. Prijs.

Er wordt een verkoopprijs overeengekomen. De opdrachtgever is bevoegd de verkoopprijs of limiet te wijzigen. Deze wijziging wordt van kracht op het moment dat deze schriftelijk aan de bemiddelaar bekent is gemaakt.

6. Courtage.

De opdrachtgever is een courtage verschuldigd van:         

5,0% bij een verkoopprijs < € 100.000,00

4,5% bij een verkoopprijs    € 100.000,00 - € 200.000,00

4,0% bij een verkoopprijs    € 200.000,00 - € 300.000,00

3,0% bij een verkoopprijs > € 300.000,00

Wij hanteren een minimumtarief van: € 2.500,00

Deze courtage wordt vermeerderd met de door de bemiddelaar verschuldigde omzetbelasting daarover.

7. Geen verkoop door opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever gedurende de termijn van de opdracht zelf een koper heeft gevonden, zal hij zijn vaartuig niet buiten de bemiddelaar verkopen, maar hij zal aspirantkoper verwijzen naar de bemiddelaar.

8. Courtage na afloop van de opdracht.

De courtage is ook verschuldigd indien de opdrachtgever binnen drie maanden na het verstrijken van de opdracht of overeengekomen termijn waarvoor de opdracht verstrekt was, zijn vaartuig verkoopt en de bemiddelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot het vaartuig het gevolg is van dienstverlening van de bemiddelaar aan de opdrachtgever tijdens de looptijd van de opdracht. De courtage wordt dan berekend over de laatst opgegeven limiet of verkoopprijs. De opdrachtgever is verplicht de naam van de koper aan de bemiddelaar te noemen.

9. Kosten.

De opdrachtgever is verplicht de kosten die de bemiddelaar bij het uitvoeren van de opdracht redelijkerwijze heeft moeten maken te vergoeden, in geval de opdracht door hem wordt ingetrokken.Bijzondere kosten zoals voor advertenties, door bemiddelaar in overleg met de opdrachtgever gemaakt, moeten altijd worden vergoed.

10. Makelaars of andere tussenpersonen.

Tenzij anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever gedurende de opdracht of termijn van de opdracht aan de bemiddelaar, zonder diens toestemming geen opdracht tot bemiddeling geven aan een makelaar of een ander tussenpersoon. Gaat de bemiddelaar akkoord met het inschakelen van één of meer makelaars of andere tussenperso(o)n(en), dan dienen partijen een nieuwe afspraak te maken met betrekking tot de verschuldigde courtage en deze afspraak eveneens schriftelijk vast te leggen. Indien de opdrachtgever buiten de bemiddelaar om een derde inschakelt, dan is hij, indien gedurende de opdracht of termijn van de opdracht een verkoop tot stand komt door de bemiddeling van die derde, toch de gehele courtage verschuldigd aan de bemiddelaar over de overeengekomen verkoopprijs of limiet.

11. Uitrustingsstukken

Vanafde opdracht tot verkoopbemiddeling dienen alle instrumenten behorendebij het vaartuig, compleet te blijven.

12. Proefvaarten

Er zullen door aspirant koper alleen proefvaarten gemaakt worden onder begeleiding van de bemiddelaar of een door hem/haar aangewezen persoon.

13. Verzekeringen

De opdrachtgever dient, gedurende de opdracht of termijn van de opdracht het vaartuig naar behoren te hebben verzekerd.

14. Metaalunievoorwaarden.

Op alle opdrachten aan ons, op alle offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIE-voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in ons kantoor.

 

 

Ga naar boven